15947

නිෂ්පාදන පරීක්ෂණ වීඩියෝව

  • වයර් ටු බෝඩ් සම්බන්ධක ටෙස්ට්-රීල්
  • LED ආලෝක සම්බන්ධක TEST-REEL
  • TACTILE Switch Life Test
  • ටැක්ටයිල් ස්විච් පරීක්ෂණය
  • SMD BUZZER TEST-REEL
  • ඩයෝඩස් පරීක්ෂණය