15949

නිෂ්පාදන සජීවිකරණ වීඩියෝව

 • MOLEX MICRO FIT 3.0 සම්බන්ධක
 • D-SUB සම්බන්ධක
 • USB 3.1 TYPE C සම්බන්ධක
 • WAGO 221 ටර්මිනල් බ්ලොක්ස්
 • WAGO 222 ටර්මිනල් බ්ලොක්ස්
 • WAGO ඉස්කුරුප්පු රහිත පර්යන්ත කුට්ටි
 • වසන්ත පර්යන්ත කුට්ටි
 • ප්ලග් කළ හැකි ටර්මිනල් බ්ලොක්
 • PCB පේනුගත කළ හැකි පර්යන්ත කුට්ටි
 • WAGO පේනුගත කළ හැකි පර්යන්ත කුට්ටි
 • WAGO 224 පර්යන්ත කුට්ටි
 • WAGO 2060 ටර්මිනල් බ්ලොක්ස්